Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 824/QĐ-ĐHCNQN 30/12/2017 Quy định xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt đề cương chi tiết học phần của trường ĐHCNQN
2 551/QĐ-ĐHCNQN 02/10/2017 Quy định xây dựng, rà soát, thẩm định và phê duyệt chương trình đào tạo của Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
3 102/QĐ-ĐHCNQN 14/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHCNQN ban hành theo Quyết định số 110/QĐ-ĐHCNQN ngày 03 tháng 3 năm 2020
4 50/QĐ-ĐHCNQN 19/01/2022 Quy định xây dựng ,thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của Trường ĐHCNQN
5 400/QĐ-ĐHCNQN 29/08/2021 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
6 300/QĐ-ĐHCNQN 04/07/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường ĐHCNQN
7 177/QĐ-ĐHCNQN 25/04/2021 Quy định Tổ chức quản lý dạy, học tập trung môn học GDQPAN đối với sinh viên Trường ĐHCNQN
8 200/QĐ-ĐHCNQN 23/04/2020 Quy định Hồ sơ giảng dạy
9 269/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2020 Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
10 270/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2020 Quy định Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
11 150/QĐ-ĐHCNQN 25/03/2020 Quy định tổ chức đào tạo trực tuyến của Trường ĐHCNQN
12 111/QĐ-ĐHCNQN 02/03/2020 Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ
13 110/QĐ-ĐHCNQN 02/03/2020 Quy trình in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ
14 146A/QĐ-ĐHCNQN 01/08/2017 Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học của Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
15 01/QĐ-ĐHCNQN 09/03/2022 Quy định tạm thời v/v hướng dẫn chi tiết việc rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra; đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; xây dựng chương trình chuyên sâu đặc thù; xây dựng chương trình chi tiết các học phần đại học và thạc sĩ
16 200/QĐ-ĐHCNQN 29/05/2022 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của Trường ĐHCNQN
17 160/QĐ-ĐHCNQN 10/05/2022 Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đại học, thạc sĩ trong Trường ĐHCNQN
18 100/QĐ-ĐHCNQN 14/03/2022 Quy định hướng dẫn cách trình bày về nội dung, hình thức và quy trình, thủ tục bảo vệ đề án thạc sĩ
19 600/QĐ-ĐHCNQN 28/11/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHCNQN
20 267/QĐ-ĐHCNQN 28/05/2020 Ban hành chuẩn đầu ra 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
21 07A/QĐ-ĐHCNQN 07/01/2018 Ban hành chuẩn đầu ra 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
22 276/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2018 Ban hành quy định về nội dung và cách trình bày luận văn thạc sĩ
23 154/QĐ - ĐHCNQN 08/08/2017 Quyết định điều chỉnh bổ sung qui định đào tạo trình độ thạc sĩ
24 599/QĐ-TTg 16/01/2013 Phê duyệt "Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020
25 13/2013/QĐ-TTg 05/02/2013 Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
26 05/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
27 42/2011/QĐ-TTg 04/08/2011 Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
28 77/2007/QĐ-BGDĐT 19/12/2007 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
29 174/2008/QĐ-TTg 30/12/2008 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
30 64/2008/QĐ-BGDĐT 27/11/2008 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
31 61/2007/QĐ-BGDĐT 15/10/2007 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
32 75/2007/QĐ-BGDĐT 11/12/2007 Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
33 41/2006/BGDĐT 15/10/2006 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
34 14/2006/QĐ-BGDĐT 24/04/2006 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
35 13/2009/TT-BGDĐT 18/05/2009 Ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh
36 34/2007/QĐ-BGDĐT 25/06/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2005, quyết định số 19/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2006, Quyết định số 11/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
37 58/2010/QĐ-TTg 21/09/2010 Về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học
38 1505/QĐ-TTg 14/10/2008 Phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015"
39 911/QĐ-TTg 16/06/2010 Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
40 53/2008/QĐ-BGDĐT 17/09/2008 Ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên
41 31/2008/QĐ-BGDĐT 22/06/2008 Ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
42 05/2008/QĐ-BGDĐT 04/02/2008 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
43 62/2008/QĐ-BGDĐT 24/11/2008 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
44 45/2008/QĐ-BGDĐT 04/08/2008 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
45 36/2007/QĐ-BGDĐT 27/06/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
46 43/2007/QĐ-BGDĐT 14/08/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
47 25/2006/QĐ-BGDĐT 25/06/2006 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
48 52/2008/QĐ-BGDĐT 17/09/2008 Chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
49 70/2007/QĐ-BGDĐT 20/11/2007 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học
50 10/2006/QĐ-BGDĐT 22/05/2006 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học ngành Khoa học An ninh trình độ Đại học