Văn bản theo người ký: Nguyễn Vinh Hiển

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 71/2008/CT-BGDĐT 22/12/2008 Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
2 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 07/03/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
3 44/2011/TT-BGDĐT 09/10/2011 Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
4 54/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
5 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 07/03/2013 Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( Lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
6 66/2012/TTLT-BGDĐT 25/04/2012 Hướng dẫn Nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
7 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT 28/01/2010 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015
8 98/2012/TTLT-BGDĐT 17/06/2012 Hướng dẫn Nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
9 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 07/03/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
10 25/2006/QĐ-BGDĐT 25/06/2006 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
11 26/2009/TT-BGDĐT 29/09/2009 Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
12 27/2009/TT-BGDĐT 18/10/2009 Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
13 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTB& 02/08/2009 Sửa đổi bổ sung khoản 4 mục I Phần II thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
14 72/2008/QĐ-BGDĐT 22/12/2008 Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên