STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QPAN2020-1 04/09/2020 1. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam- 2020
2 QPAN2020-2 04/09/2020 2. Công tác quốc phòng an ninh - 2020
3 QPAN2020-3 04/09/2020 3. Quân sự chung - 2020
4 QPAN2020-4 04/09/2020 4. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật - 2020
5 KTM1 14/07/2020 1. Cơ học đá ứng dụng trong khai thác mỏ
6 KTM2 14/07/2020 2. Đồng bộ hóa công tác vận tải mỏ
7 KTM3 14/07/2020 3. Nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá bằng nổ mìn trong khai thác mỏ
8 KTM4 14/07/2020 4. Ứng dụng phần mềm tin học chuyên ngành khai thác mỏ
9 KTM5 14/07/2020 5. Áp lực mỏ trong khai thác hầm lò bằng công nghệ tiên tiến
10 KTM6 14/07/2020 6. Công nghệ khai thác hầm lò trong điều kiện địa chất phức tạp
11 KTM7 14/07/2020 7. Kỹ thuật khai thác đá khối và vật liệu xây dựng
12 KTM8 14/07/2020 8. Cơ giới hóa công tác chuẩn bị đất đá trong khai thác mỏ lộ thiên
13 KTM9 14/07/2020 9. Các quy trình công nghệ khai thác quặng hầm lò
14 KTM10 14/07/2020 10. Công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên
15 KTM11 14/07/2020 11. Nâng cao hiệu quả thông gió - thoát nước khi xuông sâu
16 KTM12 14/07/2020 12. Ổn định bờ mỏ trong khai thác lộ thiên khi xuống sâu
17 KTM13 14/07/2020 13. Tối ưu hóa thiết kế mỏ hầm lò
18 KTM14 14/07/2020 14. Phòng ngừa hiểm họa trong khia thác hầm lò khi xuống sâu
19 KTM15 14/07/2020 15. Công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ hầm lò
20 KTM16 14/07/2020 16. Nâng cao chất lượng khoáng sản khai thác lộ thiên
21 KTM17 14/07/2020 17. Tối ưu hóa thiết kế mỏ lộ thiên
22 KTM18 14/07/2020 18. Công nghệ đào chống lò tiên tiến
23 KTM19 14/07/2020 19. Lập dự án khai thác mỏ lộ thiên
24 KTM20 14/07/2020 20. Kỹ thuật khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc
25 KTM21 14/07/2020 21. Phương pháp giảm tổn thất trong khai thác than hầm lò
26 KTM22 14/07/2020 22. Đánh giá tác động môi trường và cải tạo phục hồi môi trường
27 KTM23 14/07/2020 23. Lập dự án khai thác mỏ hầm lò
28 LLCT 14/07/2020 24. Triết học
29 NN 14/07/2020 25. Tiếng Anh
30 QTKD4 06/03/2020 4. Kỹ năng quản trị
31 QTKD2 06/03/2020 2. Khoa học quản lý
32 QTKD3 06/03/2020 3. Khóa luận tốt nghiệp
33 QTKD1 06/03/2020 1. Đề án khởi sự kinh doanh
34 QTKD5 06/03/2020 5. Kỹ năng thuyết trình
35 QTKD6 06/03/2020 6. Quản trị chi phí kinh doanh
36 QTKD7 06/03/2020 7. Quản trị ngân hàng
37 QTKD8 06/03/2020 8. Thống kê doanh nghiệp
38 QTKD9 06/03/2020 9. Thống kê doanh nghiệp (Kế toán)
39 QTKD10 06/03/2020 10. Thực tập tốt nghiệp (QTKD)
40 QTKD11 06/03/2020 11. Địa lý kinh tế
41 QTKD12 06/03/2020 12. Quản trị chiến lược
42 QTKD13 06/03/2020 13. Quản trị cung ứng dịch vụ
43 QTKD15 06/03/2020 15. Quản trị nhân lực
44 QTKD14 06/03/2020 14. Quản trị học
45 QTKD16 06/03/2020 16. Quản trị tài chính doanh nghiệp
46 QTKD17 06/03/2020 17. Kinh tế học đại cương
47 QTKD18 06/03/2020 18. Kinh tế lượng
48 QTKD19 06/03/2020 19. Quản trị doanh nghiệp
49 QTKD20 06/03/2020 20. Quản trị dự án
50 QTKD21 06/03/2020 21. Quản trị kinh doanh